Polityka Ekologiczna Regionu

    Podstawową zasadą polityki ekologicznej naszego regionu powinna być zasada zrównoważonego rozwoju, gdzie „podejmowanie wspólnych działań w zakresie ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu jest bazą dla rekreacji i turystyki krajowej, a także zagranicznej”. Przypomnijmy, iż w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury wyróżniono m.in. (…)

 

  • 1. Rozwój systemów ochrony wód rzek (w tym przede wszystkim realizacja zadań związanych z ochroną wód zawartych w „Programie dla Odry 2006”), a wśród zadań m.in. (…):
  • 2. Budowę Karkonoskiego Systemu Kanalizacji Sanitarnej,
  • 3. Kompleksową kanalizację gmin leżących w dorzeczu Kwisy i Bobru.
  • 4. Rozbudowę i modernizację grupowej oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach (na potrzeby Karkonoskiego Systemu Kanalizacji Sanitarnej).

    W najbliższej perspektywie należy zdecydowanie przyspieszyć realizację budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji małych miast i wsi celem ochrony wód i gleb.
    Na koniec 1999 r. stopień zaopatrzenia zbiorowego w wodę wsi i małych miast Województwa Dolnośląskiego jest już wysoki i wynosi ok. 70%, natomiast zaledwie 11,5% tych miejscowości posiada oczyszczalnie ścieków i kanalizacje sanitarne.” Projekt „Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej” jest wymieniony z nazwy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Projekt  jest zgodny z ogólnymi zapisami Programu Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego. Istotnym jest fakt, że w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego wśród zadań priorytetowych wyszczególniono m.in.: wsparcie realizacji karkonoskiego systemu kanalizacji sanitarnej; Określono to jako zadanie pilne, przewidziane do realizacji w latach 2003- 2006.               
    Należy podkreślić, iż implementacja oraz realizacja Projektu stanowi realną szansę na poprawę stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowania gospodarki wodno- ściekowej gmin ZGK do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczyni się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej (przy zachowaniu zasady „zanieczyszczający płaci).
    Inwestycje objęte I etapem przedsięwzięcia zlokalizowane będą na terenie gmin: Kowary, Mysłakowice, Podgórzyn i Szklarska Poręba. Sieć wodociągowa realizowana będzie na terenie zurbanizowanym w gminach: Kowary, Mysłakowice i Szklarska Poręba, zaś sieć kanalizacyjna budowana na terenach zwartej zabudowy gmin uczestniczących w Przedsięwzięciu. Ujęcia wody modernizowane będą w Kowarach i Szklarskiej Porębie, a oczyszczalnia ścieków wybudowana zostanie w Szklarskiej Porębie.
    Aby cel ten został osiągnięty należy wyeliminować problemy, które uniemożliwiają gminom jego realizację, gdzie główną przeszkodą jest brak odpowiedniej infrastruktury wodno-ściekowej. Korzyści z wdrożenia projektu są olbrzymie: kulturowe, cywilizacyjne, finansowe, prawne, zewnętrzne o charakterze środowiskowym, a także wynikające ze wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej regionu oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

Tabela nr 1
Korzyści z wdrożenia projektu pn. „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, etap I”

EFEKTY
 przyrodnicze:
•    zmniejszenie ilości ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska,
•    poprawa jakości środowiska,
•    poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
•    poprawa jakości gleby,
•    zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska i ochrona przyrody,
•    odprowadzenie wytworzonych ścieków do oczyszczalni, odpowiadających normom polskim i europejskim,
•    utworzenie jednolitego systemu kanalizacji sanitarnej dla wszystkich zwartych terenów zabudowy,
•    wdrożenie najlepszych dostępnych technologii,
•    uporządkowanie gospodarki ściekowej,
•    właściwe zagospodarowanie osadów ściekowych,
•    ochrona ujęć wód.
 
ekonomiczne:

•    zmniejszenie strat w środowisku,
•    zmniejszenie strat wody dostarczanej odbiorcom,
•    zwiększenie atrakcyjności turystycznej gmin ZGK,
•    zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gmin,
•    stworzenie lepszych warunków dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego,
•    poprawa efektywności zarządzania gospodarką wodno-ściekową w mieście,
•    efektywniejsza gospodarka osadami ściekowymi z oczyszczalni,
•    pobudzenie rynku usług związanych z budownictwem i turystyką w regionie.

społeczne:
 
•    zmniejszenie dystansu dzielącego Polskę od krajów Europy Zachodniej w zakresie standardów jakości środowiska oraz infrastruktury technicznej i instytucjonalnej,
•    podwyższenie standardu i jakości życia mieszkańców i turystów,
•    poprawa jakości wody do picia,
•    poprawa warunków sanitarnych,
•    zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców zgłaszanych od kilkudziesięciu lat,
•    likwidacja uciążliwości zapachowych będących wynikiem odprowadzania ścieków sanitarnych do rowów przydrożnych i niewłaściwej pracy niektórych oczyszczalni ścieków,
•    wzrost atrakcyjności rekreacyjnej terenów gmin ZGK,
•    rozwój lokalnego rynku pracy poprzez stworzenie nowych stanowisk pracy – obniżenie lokalnej stopy bezrobocia.

formalno-prawne:

•    dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej do regulacji prawnych obowiązujących w UE,
•    wniesienie wkładu do realizacji zobowiązań podjętych w czasie negocjacji akcesyjnych z UE,
•    przyczynienie się do realizacji Narodowego Planu Rozwoju,
•    przyczynienie się do realizacji Strategii wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006,
•    przyczynienie się do realizacji „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych”,
•    przyczynienie się do realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego,
•    wniesienie wkładu do realizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego,
•    realizacja jednego z celów Strategii Rozwoju i Programów Ochrony Środowiska Gmin ZGK,
•    realizacja statutowych celów ZGK.

Źródło: Studium wykonalności- opracowanie własne Halcrow Global Infrastructure Consortium pt.  „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, etap I”

    Zauważyć należy, iż projekt przyczynia się do generowania korzyści odnoszących się głównie do wzrostu ilości i jakości ścieków oczyszczonych, rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, poprawy standardu życia mieszkańców, poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz poprawy walorów turystycznych, przyrodniczych regionu. Istotne są również korzyści o charakterze społeczno-gospodarczym, związane głównie z tworzeniem bezpośredniego i pośredniego zatrudnienia, generowaniem popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego oraz wzrostem popytu na usługi m.in. sektora budowlanego.
    Projekt „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, etap I” jest kompatybilny ze strategicznymi zadaniami  zawartymi w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego. Jego realizacja jest kluczowym czynnikiem rozwoju tego regionu i umożliwi osiągnięcie zgodności  z obowiązującymi standardami światowymi. Sprawą zasadniczą dla poprawy jakości życia lokalnej społeczności oraz dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie w całym regionie adekwatnego do potrzeb zaopatrzenia w wodę (odpowiedniej jakości) bez zakłócania naturalnej równowagi środowiska

     Źródło: opracowanie własne mgr Katarzyna Markowska