Działalność spółki

Do najważniejszych zadań Spółki należy:

 • zarządzanie posiadaną infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 z 13 lipca 2001 r., poz. 747 z późn. zm.),
 • prowadzenie działalności wodno-ściekowej w gminach objętych Projektem: Kowarach, Mysłakowicach, Podgórzynie oraz Szklarskiej Porębie,
 • wdrażanie działalności inwestycyjnej, w tym pozyskiwanie środków pozabudżetowych na dalsze przedsięwzięcia,
 • realizacja Projektu pn. „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, etap I”.

Polityka Ekologiczna Regionu

    Podstawową zasadą polityki ekologicznej naszego regionu powinna być zasada zrównoważonego rozwoju, gdzie „podejmowanie wspólnych działań w zakresie ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu jest bazą dla rekreacji i turystyki krajowej, a także zagranicznej”. Przypomnijmy, iż w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury wyróżniono m.in. (…)

Mienie spółki

    Z dniem 31.07.2006 r. gminy: Kowary, Mysłakowice, Podgórzyn oraz Szklarska Poręba dokonały przeniesienia prawa własności posiadanej infrastruktury (obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych) na rzecz Spółki Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji. Przeniesienia prawa własności dokonał również piąty wspólnik Związek Gmin Karkonoskich. W 2009 roku do Spółki przystąpiła Gmina Piechowice.           

Wielkość udziałów Wspólników w Spółce ilustruje poniższa tabela.

GMINA
Wartość
Ilość udziałów
Udział %
Gmina Kowary 30.633.000,00 30.633  20,31%
Gmina Mysłakowice 30.942.000,00 30.942  20,51%
Gmina Piechowice
27.020.000,00
27.020
 17,91%
Gmina Podgórzyn 27.834.000,00 27.834  18,45%
Gmina Szklarska Poręba 30.004.000,00 30.004   19,89%
Związek Gmin Karkonoskich 4.424.000,00 4.424  2,93%
RAZEM 150.857.000,00 150.857  100%

Status Spółki

Forma prawna:
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Firma Spółki:
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji

Zarejestrowana:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000234031

REGON:
020054960

NIP:
611-255-04-99

Siedziba Spółki:
Bukowiec
ul. Robotnicza 6
58-533 Mysłakowice

Siedziba Zarządu Spółki:
ul. Daszyńskiego 16a
58-533 Mysłakowice

Prawne podstawy działania:
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 94 poz. 1037, z późn. zm.)
Umowa Spółki: Akt notarialny Repertorium A numer 1652/2005 z dnia 01.04.2005r.

Organy Spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

 • Gmina Kowary reprezentowana przez Burmistrza Kowar - Elżbieta Zakrzewska
 • Gmina Mysłakowice reprezentowana przez Wójta Mysłakowic - Michał Orman
 • Gmina Piechowice reprezentowana przez Burmistrza - Jacek Kubielski
 • Gmina Podgórzyn reprezentowana przez Wójta Podgórzyna - Mirosław Kalata
 • Gmina Szklarska Poręba reprezentowana przez Burmistrza Szklarskiej Poręby - Mirosław Graf
 • Związek Gmin Karkonoskich reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu - Radosław Jęcek

WŁADZE SPÓŁKI - RADA NADZORCZA

 • Feliks Rosik - Przewodniczący
 • Anna Julia Król - Z-ca Przewodniczącego
 • Elżbieta Gac - Sekretarz
 • Anna Warczak - Członek
 • Agata Marta Porczyńska - Członek

ZARZĄD

 • Dariusz Daraż – Prezes Zarządu